Summa sidvisningar

fredag 21 september 2012

Dyraste göteborgsboken

Den så vitt jag kan begripa dyraste göteborgsboken någonsin såldes i tisdags kväll på Stockholms auktionsverks bokauktion. Det gällde Olof Bromelius ytterst sällsynta göteborgsflora Chloris gothica från 1694, som uppnådde det aktningsvärda priset av 34.000 kronor. Trettiofyra tusen - sug på det ett tag!
Skriften är anmärkningsvärd av främst två skäl. Dels är det den äldsta provinsfloran i Sverige, dels är det ett av de allra första trycken "om Göteborg". Bokens fullständiga titel är Chloris gothica, seu catalogus stirpium circa Gothoburgum nascentium, men efterföljs av en ännu längre undertitel på både latin och svenska "Ett register uppå de örter, buskar och träd som wäxa wilt kring om Götheborg, sampt de som uppå åkrar såsz, med des brukeligste nampn så på latin, som swänska och des förnämste auctorer, med några nyttige observationer". Boken omfattar (22), 124 (20) sidor i litet oktavformat och trycktes hos Johannes Rahm, som var Göteborgs tredje bokbindare, efter Amund Grefwe och Lars Lönbohm. Det utauktionerade exemplaret var bundet i ett samtida nött brunt skinnband med fyra upphöjda bind och med blindpressad dekor och helt guldsnitt.

Författaren, stadsläkaren i Göteborg (Ordinarie Stadz Physicus) Olof eller Olaus Bromelius var född 1639 i Örebro (någon avbildning tycks inte existera). Han studerade medicin i Uppsala och etablerade sig därefter som privatpraktiserande läkare i Stockholm 1667. Senare kom han att medfölja som legationsmedikus, bl a till England och Holland. Under en sådan resa kom han till Leiden, där han lyckades kurera en svensk baron Johan Stake, som var så gott som övergiven av andra läkare. Detta uppmärksammades och därvarande universitet erbjöd honom doktorsgraden utan disputation 1673. Av stolthet vägrade Bromelius först motta denna grace, men lyckades efter bara ett par veckor åstadkomma en disputation som förstås godkändes. Han blev uppsyningsman över apoteken 1668, medlem av Collegium medicum 1675 och ledamot av kommissionen över trolldomsväsendet. 1687 utgav han en skrift om humleodling, Lupologia. Till Göteborg kom han förordnad som stadsfysikus 1691. Här odlade han sitt botaniska intresse vid sidan av läkaryrkets utövande och skaffade sig ett stort botaniskt bibliotek. Hans kunnande var ovanligt för den tiden, långt före Linné. Han hade planer på att anlägga en botanisk trädgård på bastionen Gustav I (vid Lilla Bommen), men denna kom sannolikt aldrig till stånd. Redan efter tre år i Göteborg var han färdig ge ut Chloris gothica, vilken bland botanister också är särskilt uppmärksammad då han till de latinska artnamnen fogade svenska namn på växterna. De sista åren var Bromelius sjuklig och han avled 1707. Begravningen ägde rum under högtidliga ceremonier och flera sorgedikter till hans minne blev tryckta.

Linné hedrade honom genom att ge ett tropiskt växtsläkte namnet Bromelia. Göteborg har bevarat hans minne genom att uppkalla en liten gatstump bakom Munkebäcksgymnasiet (av alla ställen) för Bromeliusgatan.

För den som inte klarar av att hänga med i de högre prisnivåerna på bokauktionerna finns två alternativ. Det ena är att försöka komma över ett exemplar av den facsimileupplaga, som Axel Liljedahl lät utge och Agne Rundqvist trycka 1956 i ett föredömligt tryck och gulddekorerat skinnband. Boken finns endast i en numrerad upplaga om 300 exemplar och är inte helt lätt att hitta den heller, i bästa fall kan man få den för 3-400 kr. Facsimilet åtföljdes av ett litet 16-sidigt häfte med kommentarer av Maja Kjellin. Men det är möjligt att kommentarhäftet inte följde med alla exemplaren, i varje fall är det svårt att få tag i.


Axel Liljedahl var göteborgare, student på Latinläroverket 1898 och tidigt botaniskt intresserad, under skolåren aktiv i gymnasieföreningen Flora. Han blev apotekare 1907 och fick 1932 privilegium på apoteket Strutsen i Göteborg. Han blev med åren känd som en expert på medicinalväxter, men framför allt som en av de främsta kännarna av göteborgstraktens flora. Liksom Bromelius samlade han ett stort botaniskt bibliotek. Linnésamlingen såldes efter hans bortgång av Sandbergs antikvariat i Stockholm. Hans herbarium är bevarat i Botaniska trädgårdens arkiv. Under sina senare år arbetade han mycket aktivt med Bromelius flora, försökte identifiera de däri angivna växtlokalerna och planerade också facsimiletrycket, som han dock aldrig fick se i färdigt skick, han gick bort i juni 1956.

Det andra alternativet är att gå till Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida. Där ligger hela boken förtjänstfullt inscannad och bläddringsbar på adressen http://www.ub.gu.se/sok/ebok/egna/.
________________________________________

Kjellin, Maja: Kommentarer till Olaus Bromelius Chloric gothica. Göteborg, 1956.
Liljedahl. A.: Olaus Bromelius och hans Chloris gothica. Nordisk medicin  1956; 55:874-5.
Olof Bromelius, http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17012, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Birger med bidrag av O. T. Hult.), hämtad 2012-09-21
Stenström, F.: Läkekonstens och hälsovårdens företrädare i Göteborg under 1600- och 1700-talen Göteborg, 1929.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar